W chwili obecnej komórki macierzyste stosuje się w leczeniu około 80 schorzeń. Wykorzystywane są one zarówno w przeszczepieniach autologczinych (własne komórki macierzyste), jak i allogenicznych (inny dawca i inny biorca). Poniżej prezentujemy listę chorób leczonych za pomocą komórek macierzystych

Ostre białaczki:

 • Ostra białaczka limfoblastyczna (AAL)
 • Ostra białaczka małozróżnicowana
 • Ostra białaczka szpikowa (AML)
 • Ostra białaczka bifenotypowa

Białaczki przewlekłe:

 • Młodzieńcza postać przewlekłej białaczki szpikowej (JCML)
 • Młodzieńcza postać białaczki mielomonocytowej (JMML)
 • Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL)
 • Przewlekła białaczka szpikowa (CML)

Zespół mielodysplastyczny

 • Niedokrwistość oporna na leczenie (RA)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie ze zwiększoną blastozą (RAEB)
 • Niedokrwistość oporna na leczenie z obecnością syderoblastów (RA-S)
 • Przewlekła białaczka mielomonocytowa (CMML)

Choroby spowodowane defektem komórki macierzystej

 • Ciężka niedokrwistość aplastyczna
 • Napadowa hemoglobinuria nocna (PNH)
 • Niedokrwistość Fanconiego

Zespoły mieloproliferacyjne

 • Agnogeniczna metaplazja szpikowa
 • Czerwienica prawdziwa
 • Ostra mielofibroza
 • Pierwotna nadpłytkowość

Zespoły rozrostowe układu chłonnego

 • Białaczka prolimfocytowa
 • Chłoniaki nieziarnicze
 • Ziarnica złośliwa

Choroby fagocytów

 • Dysgenezja retikularna
 • Niedobór aktyny neutrofilowej
 • Przewlekła choroba ziarniniakowa
 • Zespół Chediaka-Higashiego

Choroby związane z zaburzeniami spichrzania w liposomach

 • Adrenoleukodystrofia
 • Choroba Gauchera
 • Choroba Krabba
 • Choroba Niemana-Picka
 • Choroba Wolmana
 • Metachromatyczna leukodystrofia
 • Mukolipidoza II
 • Mukopolisacharydoza (MPS)
 • Zespół Huntera (MPS-II)
 • Zespół Hurlera (MPS-IH)
 • Zespół Maroteaux-Lamy’ego (MPS-VI)
 • Zespół Morquio (MPS-IV)
 • Zespół podkradania, niedobór beta- glukoronidazy (MPS-VII)
 • Zespół Sanfilippa (MPS-III)
 • Zespół Sheiego (MPS-IS)

Inne nowotwory złośliwe

 • Mięsak Ewinga
 • Nerwiak zarodkowy współczulny
 • Rak nerki
 • Rak piersi

Histiocytozy:

 • Hemofagocytoza
 • Histiocytoza-X
 • Rodzinna erytrofagocytarna limfohistiocytoza (FEL)

Dziedziczne nieprawidłowości krwinek czerwonych

 • Aplazja czysto czerwonokrwinkowa
 • b-talasemia major
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

Wrodzone (dziedziczne) zaburzenia układu odpornościowego

 • Ataksja-teleangiektazja
 • Ciężki złożony niedobór odporności (SCID)
 • SCID z brakiem limfocytów T i B
 • SCID z brakiem limfocytów T i normalną liczbą limfocytów B
 • SCID z niedoborem deaminazy adenozynowej
 • Zaburzenia adhezji krwinek białych
 • Zaburzenia proliferacji limfocytów sprzężone z chromosomem X
 • Zespół DiGeorga
 • Zespół Kostmanna
 • Zespół nagich limfocytów
 • Zespół Omenna
 • Zespół Wiskotta-Aldicha
 • Zwykły zmienny niedobór odporności

Inne choroby dziedziczne

 • Hipoplazja chrząstek i włosów
 • Osteopetroza
 • Trombastenia Glanzmanna
 • Zespół Lesch-Nyhana

Nieprawidłowości płytek krwi

 • Amegakariocytoza
 • Wrodzona trombocytopenia

Nieprawidłowości komórek plazmatycznych

 • Białaczka plazmocytowa
 • Makroglobulinemia Waldenstroma
 • Szpiczak mnogi

W naszym kraju istnieje obecnie pięć ośrodków gotowych w każdej chwili przeprowadzić przeszczepienie z krwi pępowinowej  – w Poznaniu, Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Ponad to krew pępowinowa może być użyta w terapii pacjentów dorosłych w ośrodkach w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. W Polsce dokonano jak dotąd ponad dwadzieścia przeszczepień krwi pępowinowej, a pierwsze z nich przeprowadzono w Poznaniu w 1994 roku.